Minimumsvedtægter

Her finder du en skabelon for minimumsvedtægter, som I skal have i jeres komite. Vedtægterne skal godkendes af sekretariatet i Odense.

Minimumsvedtægter for Folkeuniversitetskomitéen i x-by
For komiteer tilknyttet Folkeuniversitetet i Syddanmark (FU-Syd)

§ 1
Folkeuniversitetskomitéen i x-by har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning ved gennem undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

§ 2
Folkeuniversitetskomitéens navn er …… og har sit hjemsted i x-by kommune.

§ 3
Stk. 1. Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på (x-antal) personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen/kommunerne. Mødet afholdes en gang årligt i januar kvartal og annonceres senest 2 uger før på komiteens hjemmeside og/eller i lokale medier.
Stk. 2. Styrelsen vælges for 3 år ad gangen. (x-antal) af medlemmerne vælges dog første gang for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Styrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.
Stk. 4. Komiteen tegnes af formanden og en på mødet (§3, stk. 1) valgt repræsentant for komiteen, der sammen med formanden tegner komiteen.
Stk. 5. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4
Stk. 1. Styrelsen træffer beslutning om, hvilken Folkeuniversitetsenhed den tilknytter sig.
Stk. 2. Beslutningen om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

§ 5
Stk. 1. Komiteen er over for FU-Syd ansvarlig for komitéens aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en måde, så enheden kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om folkeuniversitetet, kap. 3, § 5. (*)
Stk. 2. Komiteen indsender hvert år regnskab til FU-Syd.
Stk. 3. Komiteen indbetaler for hvert arrangement en komiteafgift, der fastsættes af styrelsen for FU-Syd.
Stk. 4. Komiteen kan indgå samarbejde med andre parter om aktiviteter og arrangementer.

§ 6
Stk. 1. Hver af de til FU-Syd tilknyttede komiteer kan opstille én kandidat til FU-Syds styrelse, og hver komite kan ved valg af kandidater afgive 1 stemme. Valget sker på et komiteårsmøde, der arrangeres af styrelsen for FU-Syd.

§ 7
Stk. 1. Folkeuniversitetskomiteen i x-by sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller sine kontaktoplysninger til rådighed for komiteen med henblik på at kunne administrere deltagernes tilmelding og arrangementets gennemførelse.

§ 8
Stk. 1. Ændring af komiteens vedtægter, eller nedlæggelse af komiteen sker ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af Folkeuniversitetet for Syddanmark.
Stk. 2. Ved nedlæggelse af komiteen bestemmer komiteens styrelse, hvortil eventuelle aktiver skal anvendes.

§ 9
Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft den ……underskriftsdato.
-----------------------------------------------------------------------------
Lovgrundlag for Folkeuniversitetet:
Lovbekendtgørelse (LBK) nr. 1115 af 31. august 2018 (Folkeoplysningsloven kapitel 13).
Bekendtgørelse (BEK) nr. 922 af 25. juni 2018
---------------------------------------------------------------------------------

*) Bekendtgørelse om folkeuniversitetet, kap. 3, § 5:
Ansvar og opgaver
§ 5. Enhedens bestyrelse har ansvaret for enhedens samlede virksomhed inkl. tilknyttede komiteer. Bestyrelsen har herunder ansvaret for:
1) at statens tilskud anvendes effektivt og sparsommeligt til formålet,
2) forudgående godkendelse af lærere, forelæsere og undervisningsplaner samt fastsættelse af retningslinjer herfor med henblik på at sikre en forskningsmæssig forankring af godkendelsen,
3) indsamling af undervisningstilbud fra de tilknyttede komiteer,
4) tilsyn med tilknyttede komiteers udøvelse af virksomheden, herunder ved at indhente relevante oplysninger hos komiteerne,
5) godkendelse af de tilknyttede komiteers vedtægter,
6) godkendelse af nyoprettede komiteer, der ønsker at være tilknyttet enheden,
7) at aflønning af lærere og forelæsere er i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52 (se bilag 2),
8) at tjenesterejser mv. godtgøres efter de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52,
9) at påse at enheden og tilknyttede komiteer overholder gældende regler om informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger,
10) afgørelse af klager over enheden og de tilknyttede komiteers virksomhed og
11) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til enhedens ansvar.
Stk. 2. Enhedens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab. Budget og regnskab indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen til godkendelse i Kulturministeriet.
----------------------------------------------------------------------------------

Websitet benytter cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker eksempelvis, hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er relevant for dig.