Vedtægter

Vedtægter for Syddansk Folkeuniversitet

§1: Folkeuniversitetet i Syddanmark, herefter benævnt FU-Syd.

FU-Syd er en enhed, der omfatter folkeuniversitetsafdelingen (herefter benævnt afdelingen) tilknyttet
Syddansk Universitet (SDU) og de folkeuniversitetskomiteer (herefter benævnt komiteer), der er
tilknyttet FU-Syd.

FU-Syd er en selvejende institution.

§2: FU-Syd har hjemsted i Odense i tilknytning til Syddansk Universitet.

§3: FU-Syd har til formål at udøve folkeuniversitetsvirksomhed samt agere i et samarbejde med de
tilknyttede komiteer om deres udøvelse af folkeuniversitetsvirksomheden.
Folkeuniversitetsvirksomheden udøves iht. lovrundlaget om folkeoplysning, der som formål har
gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til
forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

§4: FU-Syd ledes af en styrelse på 7 medlemmer og sammensættes således:
3 udpeges af SDU-rektoratet efter indstilling fra styrelsen i FU-Syd.
2 vælges af komiteerne på et komiteårsmøde.
2 udpeges efter indstilling fra andre videns- og kulturformidlingsinstitutioner i region Syddanmark

Formanden er en af SDU-repræsentanterne. Derudover vælger styrelsen en næstformand.
Styrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

Funktionsperiode for styrelsesmedlemmerne er 3 år, dog er første periode 1. august 2018-31.
december 2021, med undtagelse af komitemedlemmer. Her er første periode 1. august 2018-31.
december 2019.
Ved varigt forfald foranstaltes ny-udpegning/nyvalg.
Valgregler for komiterepræsentanter fastlægges i aftale med komiteerne.

§5: Enheden afholder et årligt møde med komiteerne bl.a. med flg. indhold: orientering om enhedens
beretning og økonomi.
Udgifter til årsmødet afholdes af enheden: forplejning, transportudgifter mv.
Styrelsen fastsætter nærmere regler herfor, bl.a. antal repræsentanter fra komiteer og andre
institutioner.

§6: Styrelsen har sammen med den daglige ledelse ansvaret for enhedens samlede
folkeuniversitetsvirksomhed, herunder ansvaret for tilsyn med afdelingens og
komiteernes folkeuniversitetsvirksomhed.
Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af planer, mål og afrapporteringer iht. aftaler
med Kulturministeriet.
Styrelsen er ansvarlig for enhedens budget og regnskab, der indsendes i henhold til
driftstilskudslov og -bekendtgørelse til godkendelse i Kulturministeriet.
Styrelsen ansætter sekretariatsleder til ledelse af enhedens daglige drift, og sekretariatslederen
forestår under ansvar over for styrelsen den daglige drift af enheden.
Styrelsen vælger statsautoriseret revisor.
Styrelsen varetager enhedens strategiske udvikling og iværksætter initiativer til gavn og udvikling for
både afdeling og komiteer.

Styrelsen beslutter om der skal udbetales vederlag til styrelsesmedlemmer. Vederlagene må ikke
overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§7: Enhedens økonomi forvaltes i henhold til statens driftstilskudslov og –bekendtgørelse. Enhedens
indtægter er dels statstilskud jf. lovgrundlag om folkeuniversitetet, dels deltagerbetaling og dels andre
tilskud, som enheden kan indhente.
Enhedens udgifter er undervisningshonorar og andre udgifter til undervisere, personaleomkostninger
samt øvrige administrative udgifter.

§8: Regnskabsperioden følger kalenderåret.
Overskud eller underskud kan videreføres til følgende regnskabsår.
Frister for vedtagelse af budget og regnskab fastsættes af styrelsen.

§9: FU-Syd tegnes af formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, i forening med
sekretariatsleder.
Ved sekretariatsleders forfald kan enheden tegnes af formand og næstformand i forening.

§10: Sekretariatet opretter programråd til at ideudvikle og være sparringspartner for FU-Syd. Deltagere
kan både være universitetsansatte og repræsentanter fra kultur- og vidensinstitutioner.

§11: Komiteerne tilknyttet FU-Syd er hver for sig lokale foreninger med egne vedtægter og de
fastlægger sit eget program – dog jf. de retningslinjer, som lovgivningen fastsætter og som er fastlagt i
aftaler mellem komiteerne og afdelingen.
Komiteernes vedtægt udformes iht. Driftstilskudslovens kapitel 3. vedr. selvejende institutioner.
Komiteafgift fastsættes af Styrelsen.

§12: Vedtægtsændringer for FU-Syd kræver mindst 5/7 flertal af styrelsens medlemmer.
Forslag om vedtægtsændringer skal tilsendes styrelsesmedlemmerne senest 2 uger før
mødetidspunktet.

Beslutning om opløsning af FU-Syd kræver, at et flertal på 5/7 af den samlede bestyrelse på to på
hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum stemmer for.

FU-Syd’s formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med formålet og efter Slots- og
Kulturstyrelsens godkendelse.

Vedtaget 27/6 2018