Vedtægter

Vedtægter for Syddansk Folkeuniversitet

§ 1  Syddansk Folkeuniversitet har til formål at udøve folkeuniversitetsvirksomhed i regionen: Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter.

§ 2  Syddansk Folkeuniversitet omfatter folkeuniversitetsafdelingen (afdelingen) i Odense og de folkeuniversitetskomiteer (komiteer) i regionen og andre komiteer, der har ønsket tilslutning til Syddansk Folkeuniversitet.

§ 3  Komiteer, som indgår i Syddansk Folkeuniversitet har – efter de retningslinjer som lovgivningen fastsætter – den fulde suverænitet med hensyn til økonomi, organisation og undervisningstilbud.

§ 4 Syddansk Folkeuniversitet afholder årsmøde i september/oktober. På årsmødet aflægges beretning for aktiviteterne i Syddansk Folkeuniversitet. Ekstraordinære møder afholdes, når regionsstyrelsen ønsker det eller et flertal af komiteerne med angivelse af dagsordenspunkt(er) skriftligt anmoder formanden herom. Møderne indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 5 Syddansk Folkeuniversitet ledes af en regionsstyrelse (styrelsen) på 8 medlemmer, hvoraf 4 vælges af komiteerne og 4 udpeges af afdelingen. 

§ 6 Medlemmerne af styrelsen vælges for en toårig funktionsperiode. Hvert år vælger komiteerne på årsmødet 2 styrelsesmedlemmer og afdelingen udpeger 2 styrelsesmedlemmer. Ved valghandlingen udgør hver fremmødt komite en stemmeenhed og kan skriftligt afgive op til 2 stemmer. De 2 kandidater der opnår flest stemmer indtræder i styrelsen. Suppleanter indtræder i rækkefølge efter antal opnåede stemmer. Genvalg/genudpegning kan finde sted.          
                
§ 7 På første møde efter årsmødet vælger styrelsen af sin midte formand og næstformand.
                                                             
§ 8 Styrelsen har ansvaret for de i Bekendtgørelse om folkeuniversitetet af 13. november 2003 i § 4, stk. 1 – 7 angivne opgaver.  Styrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige administrativt personale. Styrelsen afholder mindst tre årlige møder. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder et fremsat forslag.

§ 9 Det administrative personale ved Syddansk Folkeuniversitet varetager de løbende forretninger og samarbejdet med komiteerne efter styrelsens nærmere anvisninger.   Styrelsen fastsætter en regnskabsinstruks 

§ l0 Der nedsættes et programråd, som gennem rådgivning til styrelsen og komiteerne medvirker til at styrke det faglige og formidlingsmæssige arbejde i Syddansk Folkeuniversitet. Programrådet indbydes til at deltage i årsmødet.

§ 11 De enkelte folkeuniversitetsvirksomheders undervisningstilbud godkendes af styrelsen. Såfremt styrelsens afgørelse ikke kan accepteres, indbringes afgørelsen for Fol-keuniversitetsnævnet.

§ 12 Vedtægterne kan ændres, hvis et flertal i styrelsen stemmer for et ændringsforslag og dette efterfølgende med almindelig stemmeflerhed godkendes på næstfølgende årsmøde.


Revideret og godkendt på styrelsesmøde i Syddansk Folkeuniversitet den 16. november 2005.

Websitet benytter cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker eksempelvis, hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er relevant for dig.